Giá trị cốt lõi

  • GIÁ TRỊ CỐT LÕI

    GIÁ TRỊ CỐT LÕI

    03/01/2018
    127 lượt xem
         HÀ PHÁT xác lập 5 giá trị cốt lõi là nền tảng để xây dựng thương hiệu và là điều kiện cần để đạt được các mục tiêu chiến lược hiện tại và tương lai: